دو تا دایره هم اندازه مقوایی تهیه كنید و وسطش رو خالی كنید


كاموا مورد نظر رو از سوراخ رد كنید و دور دایره ها بپیچید .. اونقدر ادامه بدین كه دایره وسط تقریبا پر بشه


با قیجی نخهای پیچیده شده را ببرید و یك تكه كاموا بین دو تا مقوا گره بزنین... مقوا ها رو ببرین و از وسط نخها خارجش كنین....