مجلـہ اینترنتۓ گذرۓ בر آسمان ڪوבڪۓ

1

چرا اینجوری رفتی

دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی تمام دلخوشی هامو تو با رفتن گرفتی مثه حس یه عشق تازه بودی مثل افسانه بی اندازه بودی هیشگی برای من شبیه  تو نبوده دنیا چه بی رحمی ... آخه تنهایی زوده ............   تسلیت دوستان   ...
23 آبان 1393